Dr. Öğr. Üyesi Nabil Fouly Mohamed MONGY

Dr. Öğr. Üyesi Nabil Fouly Mohamed MONGY
Dr. Öğr. Üyesi Nabil Fouly Mohamed MONGY

Biyografi

Nabil Fouly MUhammed Mongy, 4/3/1969 tarihinde Mısır'ın Münyâ ili Merkez Beni Mezâr civarında dünyaya gelmiştir. Lisan, Yüksek Lisans ve Doktora eğitimlerini Mısır'ın Kahire Üniversitesi Dâru'l-Ulûm fakültesinde tamamlamıştır. Eğitim aldığı hocaları arasında; Kelâm, Felsefe ve Tasavvuf alanlarında Dr. Hasen eş-Şâfii, Fıkıh alanında Dr. Muhammed Baltâcî Hasen, Fıkıh Usulü alanında Dr. Rifat Fevzî, Dil ilimlerinde Dr. Abdussabûr Şâhin ile Kemâl Bişr, İslam Tarihi alanında Dr. Ali el-Habîbe, Edebiyat ve eleştirel düşünce alanlarında ise Dr. Ali al-Cündî, Dr. Tâhir Muhammed Mekkî, Dr. Şefî' Seyyid ve Dr. Ebu'l-Envâr zikredilebilir. Pakistan İslamabad Uluslararası İslam Üniversitesinde Kelam, Felsefe, Karşılaştırmalı Dinler Tarihi, İslam Tarihi ve Tefsir alanında 25 yüksek lisans ve doktora tezine danışmanlık yapmış ve bir çok tez savunmasına jüri olarak iştirak etmiştir. Aynı üniversitenin Usûlü'd-Dîn kısmında 2009-2013 yılları arasında Kelâm ve Felsefe bölüm başkanlığı görevini üstlenmiştir.  

Akademik Kimlik
Öğrenim Durumu
2004
İslam Felsefesi
Kahire Üniversitesi

Doktora

1998
İslam Felsefesi
Kahire Üniversitesi

Yüksek Lisans

1991
Arap Dili ve İslami İlimler Lisans
Kahire Üniversitesi

Lisans

Akademik Unvanlar
2004
Kahire Üniversitesi
İslam Felsefesi

Doktor

Yayınlar
Makale
 • Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
 • "el-Hiyâdü'l-Bahsî" Tatbîkât ale'l- kitâbâti'l-ilmiyye li'd-doktor Hasen eş-Şâfii, İslamabad İslam Araştırmaları Birliği İslam Araştırmaları Dergisi, Yıl: 2007, cilt: 42, sayı:3.
 • el-Menhecü'l-ilmî inde İbn-i Sînâ fî kitâbihî "el-Kânûn fi'-tıbb" İslamabad İslam Araştırmaları Birliği İslam Araştırmaları Dergisi, Yıl: 2008, cilt: 43, sayı:3.
 • el-Usûl ve'd-devâfiu's-sekâfiyye ve'l-ictimâiyye inde's-Sübkî fi i'tirâdâtihî ale'z-Zehebî fî terâcimi mütekellimî el-Eşâire, Kuveyt Üniversitesi İnsan Bilimleri Dergisi -Arapça- Yıl: 2009, Cilt: 27, Sayı: 108.
 • Tesiru'l-fikri'l-Yûnanî fî'l-fikri'l-ma'rifî inde'l-müslimîn, İslamabad İslam Araştırmaları Birliği İslam Araştırmaları Dergisi, Yıl: 2007, cilt: 42, sayı:4.
 • el-Vücûd ve isbâtuhu mine'l-muâyene ile'l-burhâni'l-aklî, İslamabad İslam Araştırmaları Birliği İslam Araştırmaları Dergisi, Yıl: 2008, cilt: 43, sayı:4.
 • et-Tabîatü'l-insâniyye ve's-sevra İslamabad İslam Araştırmaları Birliği İslam Araştırmaları Dergisi, Yıl: 2011, cilt: 46, sayı:4
 • Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
 • eş-Şurûhu'l-Arabiyye el-Mübâşira ale'l-Mantık "Muhtasaru Şerhi Makûlâti Aristotales li'l-Vehbî Nemûzecen" İslamabad Üniversitesi Yıllık Ulusal Hakemli Dergi, Yıl: 2005-2006, Sayı: 13-14.
 • "es-Sülûkü'n-nebevî fi'l-harb fî dav'i ilmi'l-ahlâk"İslamabad Üniversitesi Yıllık Ulusal Hakemli Dergi, Yıl: 2010, Sayı: 17-18.
 • en-Nez'atü'd-difâiyye fi fikri'l-akkâd " Endonezya İslam Üniversitesi Yıllık Ulusal Hakemli Dergi, Yıl:2012
 • "Ehemmiyyetü'l-kıyem li'l-hadâra te'sîsen ve istimrâran" Kabil Selâm Üniversitesi Yıllık Ulusal Hakemli Dergi, Cilt:2, Mart 2012, Mart 2013.
 • İsbâtü nübüvveti Muhammed s.a.s fi kütübi's-sîrati'n-nebeviyye el-Arabiyye fi'l-karni'r-râbia aşera el-hicrî İslamabad Üniversitesi Yıllık Ulusal Hakemli Dergi, Yıl: 2014, Sayı:22
 • Diger Makaleler
Bildiri
 • Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler
 • Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler
 • Diger Bildiriler
 • İslamabad Uluslararası İslam Üniversitesi'nin ortaklığında düzenlenen "İbn-i Sînâ'nın Tıbbi ve Felsefi Mirası Sempozyumu" 2006
 • Modern Dönem Siret-i Nebeviyye Araştırmaları Sempozyumu- İslam Araştırmaları Merkezi, İslamabad, Mart 2011.
 • Ölümünün 600. yılında İmam Gazâlî Sempozyumu, İstanbul, 2017.
Kitaplar
 • Yazılan Uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
 • Tefsîru meânî elfâzi Aristotales fî kitabi'l-makûlât li ebî Muhammed Abdillâh b. Muhammed el-Vehbî, Tahkik ve Dirâse, Merkezü'l-i'lâmi'l-Arabi, Kahire, 2008.
 • Kıyemü'l-hadârati fi'l-İslâm "Sünnet-i Nebeviyye merkezli bir çalışma" Dâru'l-Mekâsıd, Kahire, 2015.
 • el-Alâkatü bi'l-âhar mine'l-madmûni'l-akadî ile'l-mükevveni'l-ictimâî -Tatbîkât alâ fikri'ş-şeyh Muahmmed el-Gazzâlî ve mevkıfuhû mine'l-mesîhiyyeti ve'l-mesîhiyyîn- Dâru'l-Mekâsıd, Kahire, 2015.
 • Diger kitaplar
 • İlmü'l-Mantık "Makâsıd-Mesâil-Tatbîkât"
Aldığı Ödüller
 • Mekke-i Mükerrme Râbıtatü'l-Âlemi'l-İslâmi Merkezi Siyer-i Nebevî Araştırmaları Ödülü "Rasûlullah s.a.s in savaş ahlakı" -2009-
İletişim
 • AdresZeyrek Mah. Büyükkaraman Cad. No:53 Fatih / İstanbul - Rektörlük
İletişim Formu